ДОГОВІР   № ________
м. Львів 13 грудня 2013р.

`_______________________________ ` в особі , що діє на підставі Статуту, в подальшому АБОНЕНТ з однієї сторони , і    Товариство з обмеженою відповідальністю  ``ВЕЛНЕТ``  , зареєстрований в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій за № 3110 від 21.02.2013 р. ліцензія серія АД № 032641 на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв`язку, в особі директора Овсяннікова Р.О. , що діє на підставі Статуту, в подальшому ОПЕРАТОР з другої сторони, уклали договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1   Оператор надає Абоненту ________________ телефонний(их) номер (ів):_____________________________ та телекомунікаційні послуги (надалі – `Послуги`), а Абонент отримує та зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов Договору.  
2. ОБОВ`ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

ОПЕРАТОР зобов’язується:  

2.1   Підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання послуг.  

2.2   Оператор зобов’язаний надавати Абоненту безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112.  

2.3   Оприлюднювати інформацію про якість послуг відповідно до законодавства.  

2.4   Обмежувати можливість отримання Абонентом послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку.  

2.5   Обов’язки Оператора не визначені розділом 2. Договору, визначені п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 39 Закону України `Про телекомунікації`.  
3. ПРАВА ОПЕРАТОРА

Оператор має право:  

3.1   Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, які встановлюються Оператором самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством.  

3.2   При зміні Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації (надалі – `Граничні тарифи`) Оператор здійснює перерахунок вартості, Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом.  

3.3   В односторонньому порядку припинити дію Договору в разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору.  

3.4   Застосувати у відношенні до Абонента, яким порушено законодавство у сфері телекомунікацій, та/чи за яким утворилася заборгованість по наданим Послугам, передбачені чинним законодавством заходи, а саме: повідомити Абонента про необхідність погашення заборгованості. Якщо протягом 10 днів після повідомлення Абонент не погасив заборгованість, Оператор має право припинити надання послуг. Нарахувати пеню в порядку,встановленому законодавством.   Розірвати в односторонньому порядку договір з таким Абонентом. стягнути заборгованість, що утворилася, у судовому порядку.

3.5   Права Оператора, не зазначені в розділі 3 Договору, визначені п. 38 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 38 Закону України `Про телекомунікації`.  
4. ОБОВ`ЯЗКИ АБОНЕНТА

Абонент зобов`язується:  

4.1   Вносити абонентну плату за користування доступом до міської телефонної мережі, плату за створюваний трафік (вихідні переговори в межах м. Львова), плату за проведені міжміські та міжнародні переговори плату за наданні додаткові послуги до 20 числа   місяця, наступного за розрахунковим.

4.2   Використовувати кінцеві пристрої (апарати), які мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування на телефонних мережах загального користування. Наявність такого сертифіката Абонент повинен вимагати при закупівлі устаткування.  

4.3   Забезпечувати збереження лінії зв`язку від точки демаркації до кінцевого пристрою. Не виконувати робіт у розподільчих пристроях на підключеній лінії без повідомлення чергового персоналу Оператора. Не допускати підключення сторонніх споживачів та   паралельних ліній.

4.4   Протягом одного календарного місяця повідомляти Оператора про зміну назви установи, зміну поштових або банківських реквізитів. Перереєстрація номера (номерів) Виконавцем здійснюється на умовах, визначених ДКЗУ. При ліквідації та перереєстрації   підприємства повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів.

4.5   При неотриманні рахунка до 10 числа поточного місяця, навести довідки за телефоном: 254 02 54.  

4.6   Нести повну матеріальну відповідальність за ушкодження устаткування і лінійних споруд Оператора у випадку застосування недозволених для використання на телефонних мережах пристроїв у результаті неузгоджених переробок (ремонту) ліній, які призвели   до таких ушкоджень.

4.7   Не надавати з номерів Оператора послуг “re-file”(передача трафіку із мереж Інтернет або інш. мереж передачі даних в телефонні мережі загального користування і навпаки в обхід діючого порядку маршрутизації), не допускати організацію   інформаційно-довідкових служб та підключення модемних “пулів”.

4.8   Не розголошувати відомості, отримані від Оператора в порядку виконання даного Договору.  

4.9   За надання послуг міжміського і міжнародного зв`язку в кредит Абонент сплачує 2 % від суми за міжміські і міжнародні розмови. При внесенні авансу відсоток за кредит не стягується (на суму авансу).  
5. ПРАВА АБОНЕНТА

АБОНЕНТ має право:  

5.1   Відмовитись від Послуг та припинити дію Договору у порядку, визначеному цим Договором.  

5.2   Письмово звернутися до Оператора з проханням розшифрувати нараховану до сплати суму за отримані Послуги тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії. Оператор безоплатно розшифровує нараховану до сплати суму тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії.  

5.3   У разі незгоди з новими тарифами Оператора, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір, письмово попередивши про це Оператора до введення в дію змін на тарифи.  

5.4   Абонент має право перенести наданий йому номер в інші приміщення в межах зони дії мережі Оператора. Роботи з будівництва ліній зв`язку і додаткових робіт оплачуються за окремим договором.  

5.5   Абонент має можливість авансування оплати послуг.  

5.6   Права Абонента не визначені розділом 5 Договору, визначені п. 35 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 32 Закону України `Про телекомунікації`.  
6. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1   Оплата Послуг здійснюється Абонентом на підставі рахунків Оператора. Послуги,які надаються Оператором, оплачуються за діючими Граничними тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації України.  

6.2   Абонент здійснює оплату за послуги електрозв`язку за погодженою авансово-кредитною системою оплати.  

6.3   Розрахунки за фактично одержані в кредит послуги електрозв`язку за кожний попередній місяць проводяться Абонентом протягом десяти днів від дня одержання рахунку. Але не пізніше 20-го числа місяця, який є наступним за розрахунковим.  

6.4   Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня їх підключення. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата, та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.  

6.5   У випадку розірвання цього Договору після здійснення робіт по встановленню і підключенню кінцевих пристроїв, плата Абоненту не повертається.  

6.6   Розірвання цього Договору не звільняє Абонента від оплати заборгованості за послуги зв`язку.  
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1   Оператор несе відповідальність перед Абонентом у порядку і на умовах, визначених статтею 40 Закону України “Про телекомунікації” і нормативами Національної комісії з питань зв`язку України.Межі відповідальності Оператора обмежені точкою демаркації.  

7.2   Оператор не несе відповідальності:
7.2.1.За зниження якості наданих послуг, якщо це зниження викликане ушкодженням лінії від точки демаркації до кінцевого пристрою, чи самого пристрою або застосування пристрою без відповідного сертифікату;
7.2.2.   Перед третіми особами, якщо їм буде заподіяний будь-який збиток, пов`язаний з діями Абонента, його клієнтів або гостей, з використанням мережі Оператора та інших операторів;
7.2.3.За користування послугами співробітниками чи іншими особами зномерів Абонента, якщо таке користування завдало шкоди Абоненту.

7.3   Абонент несе відповідальність:
7.3.1.За своєчасну оплату рахунків, що виставляються Оператором. У разі несплати за надані послуги зв’язку понад установлений п.6.3. термін, Оператор має право застосувати до Абонента штрафні санкції у вигляді пені,   а при несплаті протягом місяця, призупинити надання послуг. При цьому повторне включення Абонента здійснюється після оплати рахунку і пені. Якщо оплата не виконана протягом 30 днів з дати відключення,Оператор має право скасувати номер(номери) Абонента;
7.3.2.За достовірність даних, наданих Оператору в порядку укладення і виконання даного договору.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

8.1   Оператор є платником податку на прибуток на загальних умовах.  

8.2   Абонент є платником _____________________________.  

8.3   Всі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.  
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1   Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до припинення його однієї зі Сторін або обома Сторонами.  

9.2   Кожна з Сторін може достроково припинити дію Договору або будь-якого з його додатків, письмово (рекомендованим листом з повідомленням або підписання відповідного Додатку в офісі Оператора)попередивши про це іншу Сторону за 30 днів.  

9.3   Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості Абонентаперед Оператором, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом, або підлягає стягненню.  

9.4   Договір достроково припиняється у випадку анулювання, визнання недійсною ліцензії Оператора, у випадку закінченнятерміну дії ліцензії на надання тих телекомунікаційних послуг, які Оператор надає Абоненту.  
 
АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
 
ОПЕРАТОР
Товариство з обмеженою відповідальністю  ``ВЕЛНЕТ``

79007 м.Львів, вул.Леся Курбаса,8/2
ІПН 372777613054
№ св. 200104502
код ЄДРПОУ 37277769
p/p 26001060443979
в ЗГРУ Днiпр.КБ `ПРИВАТБАHК`, м.Львiв
МФО 325321
тел. 0322540254
факс 2540021
АБОНЕНТ
`_______________________________ `


ІПН
№ св.
код ЄДРПОУ
р/р
в ______________
МФО ______
тел.
факс
                 _____________________________  Овсянніков Р.О.                  _____________________________ 
     М. П.      М. П.